Etiske retningslinjer

For å sikre ansvarlig adferd, beskriver disse etiske retningslinjene kravene som BLM Transport as har til sine ansatte, samarbeidspartene og for alle som arbeider for eller på vegne av BLM Transport as. Disse kravene er delvis inspirert av FNs Global Compact, FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og ILOs åtte kjernekonvensjoner.

De etiske retningslinjene skaper et grunnlag for at BLM Transport as oppnår følgende i sitt arbeid:

  • En arbeidshverdag der gode arbeidsforhold, HMS, sikkerheten til individet og god helse for de ansatte er en selvfølgelighet.
  • Bidra i det grønne skifte ved å være proaktive, konkurransedyktige og leveringsdyktige på bærekraftige biologiske drivstoff.
  • Vi skal være den foretrukne leverandøren av biologisk drivstoff i Østfold og Akershus.

Ansvar i tilfelle av avvik fra de etiske retningslinjene

Overholdelse av de etiske retningslinjene er viktig for BLM Transport as sin virksomhet.

Det forventes at ansatte i BLM Transport as følger de etiske retningslinjene, og etterlever disse i sitt daglige arbeid. I tillegg er vi observante på brudd på lover og regler hos våre sammarbeidspartene og kunder.

Hvis ansatte i BLM Transport as ser avvik fra gjeldene lover og regler, i egen bedrift, hos kunder eller samarbeidspartnere, skal dette rapporteres. BLM Transport as vil da ta initiativet til å utarbeide en felles handlingsplan for forbedringsarbeid. Hvis det ikke foretas forbedringer i henhold til handlingsplanen innen en avtalt periode, kan BLM Transport as avslutte samarbeidet med kunden, samarbeidspartneren eller den enkelte ansatte.

Miljø- og klimapolitikk

BLM Transport as skal kontinuerlig jobbe for å redusere utslipp i luft, jord og vann, og for å øke effektiviteten av ressursbruken. For å sikre dette skal:

  • Alle sjåfører i BLM Transport as ha gjennomført lovpålagt etterutdanningskurs YSK (Yrkessjåførkompetanse bevis).
  • BLM Transport as skal til enhver tid inneha gyldig bransjesertifikat ved å ha årlig revisjon med lastebil eier forbundet.
  • BLM Transport as skal ha holde sine kjøretøy i god teknisk stand, og oppdatere bilparken ved behov.
  • Ved utskiftning av kjøretøy skal det prioriteres motorer med høy Euro klassifisering.
  • BLM Transport as skal ha årlig revisjon med sikkerhetsrådgiver.

Forretningspolitikk

BLM Transport as skal på ingen måte samarbeide, tilknytte seg avtaler eller på noen måte involveres med personer eller foretak som driver med eller har drevet med korrupsjon, svindel, sabotering av konkurranse eller annen oppførsel som bryter med gjeldene lover og regler. Den ovennevnte oppførselen er uakseptabel for alle parter som er involverte i virksomheten, og kan føre til at BLM Transport as iverksetter tiltak.

Arbeidsforhold

BLM Transport as sine kunder og samarbeidspartnere må respektere;

FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og ILOs åtte grunnleggende konvensjoner. Dette innebærer blant annet respekt for individet, med likhet og rettferdighet som nøkkelbegreper.

Arbeidsmiljø

BLM Transport as prioriterer trivsel, ansattes helse og sikkerhet på jobben. Dette gjøres ved å sikre at de ansatte har korrekt verneutstyr, relevant opplæring, oppdaterte sikkerhetsprosedyrer og arbeidskontrakter. BLM Transport as tilstreber et arbeidsmiljø der åpenhet og ærlighet er en selvfølge. Alle skal bli hørt. Arbeidsmiljøet må selvsagt overholde den nasjonale lovgivningens minimumsstandard.

Eventuelle avvik skal rapporteres og håndteres. Dette skal være kontinuerlig prosess.

Fagforeningsfrihet

Ansatte i BLM Transport as står fritt til å være medlem av fagorganisasjoner som representerer deres interesser som ansatte, uten frykt for skremsel eller trakassering. Frihet til fagorganisering må overholde nasjonale forskrifter og lovers minstekrav.

Arbeidstider og lønninger

BLM Transport as skal følge de nasjonale lovgivningene til arbeidstid og lønnsnivå. Lønn og annen godtgjørelse skal utbetales jevnlig og til avtalt tid. Overtid skal under ingen omstendigheter være obligatorisk og skal følgelig kompenseres med rettferdig lønn. Ansatte skal lønnes etter arbeidsinnsats, erfaring og kvalifikasjoner.

Diskriminering

BLM Transport as tolerere ingen form for diskriminering basert på rase, kjønn, alder, politiske holdninger, religion, seksuell orientering, etnisk eller sosial bakgrunn eller andre forhold som beskyttes av nasjonal lovgivning. Ansatte hos samarbeidspartene og kunder skal vurderes og behandles i henhold til individets kvalifikasjoner og evner.

Tvangsarbeid

BLM Transport as godtar ingen form for tvangsarbeid, ufrivillig eller ubetalt arbeid. Ansatte skal under ingen omstendigheter bli tvungne til å bytte lønn eller andre eiendeler mot arbeid. Ingen ansatte skal utsettes for fysisk eller psykisk trakassering i forbindelse med jobben.

Barnearbeid

BLM Transport as aksepterer ingen form for barnearbeid. Hverken i egen bedrift, hos kunder eller samarbeidspartnere. Ansattes alder kan ikke være lavere enn alderen for fullført grunnskole og må under ingen omstendigheter være under 15 år. Unge arbeidstakere i alderen 15-18 år skal ikke utføre arbeid som av sin natur kan skade eller påvirke deres helse, sikkerhet eller moral. Det skal være mulig å verifisere ansattes alder med fødselsattest eller lignende dokumentasjon.