Salgs- og leveringsbetingelser

BLM TRANSPORT AS

Generelle salgs – og leveringsbetingelser- Næringsdrivende og forbrukere.

1. Generelt

Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra BLM Transport as (selger) til næringsdrivende og forbruker (kjøper).
Der ikke annet er avtalt gjelder reglene i lov 13 mai 1988 nr. 27 om kjøp (kjøpsloven)

2. Levering

Med mindre annet er avtalt, skjer levering til Kjøpers forretningssted. Produktene regnes som levert fra det tidspunkt de er stilt til kjøpers rådighet på avtalt leveringssted.

3. Pris

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, blir pris beregnet ut i fra lokal listepris ved bestillingstidspunkt. Dette gjelder ikke spesialtilbud og kampanjer. I de tilfeller det er avvik mellom bestillingstidspunkt og leveringstidspunkt, kan Selger beregne pris ut fra lokal listepris på leveringstidspunktet.
Selger tar forbehold om prisstigning som skyldes pålegg av myndighetene i form av skatte­og/eller avgiftsøkning.

4. Betaling

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger. Betaling med befriende virkning kan kun skje til Selger. Ved kontantsalg skal betaling skje direkte til Selger eller Selgers representant.

Betalingsvilkår er 15 dager fra leveringsdato med mindre annet er avtalt. Faktureres fortløpende.
Ved forsinket betaling plikter Kjøper å betale den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente fra forfallstidspunkt, jf. Lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven) § 3.

Ved inkasso plikter Kjøper å erstatte Selgers omkostninger som påløper som følge av utenrettslig inndrivning av kravet, jf. Lov 13 mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven) § 17 – 20.

5. Suspensjon av leveringsplikt ved mislighold

Ved betalingsmislighold eller annet mislighold på Kjøpers side, forbeholder Selger seg retten til å nekte å foreta ytterligere leveranser i henhold til denne avtalen.

6. Heving

Begge parter har rett til å heve avtalen med umiddelbar virkning dersom den annen part vesentlig misligholder sine forpliktelser etter avtalen.
Ved heving opphører partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen og evt. Avtale om lån av utstyr.

7. Force majeure

Dersom det oppstår ekstraordinære situasjoner som ligger utenfor partenes kontroll og som etter vanlige kontraktsrettslige regler må regnes som force majeure, fritas Selger straks for sine kontraktsmessige forpliktelser, inntil forholdene har normalisert seg.

Dersom Selger rammes av vareknapphet, distribusjon- eller importvansker og lignende omstendigheter som nevnt ovenfor kan Selger med 3 – tre- måneders skriftlig varsel heve denne avtalen, eller med 1- en måneds skriftlig varsel kreve leveringsplikten helt, eller delvis suspendert til forholdene har normalisert seg, herunder foreta en forholdsmessig fordeling av den til enhver tid disponible varebeholdning blant sine kjøpere.
Begge parter kan med 14 dagers skriftlig varsel heve kontrakten dersom leveransen i henhold til ovenstående blir hindret i mer enn 3 måneder.

8. Salgspant

Selger har salgspant i de leverte varene inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er fullt betalt, jf. Lov av 8. februar 1980 nr. 2 om pant§§ 3-14- 3-22.