Forbud mot fossilt brensel til oppvarming

Vi har fått mange henvendelser angåeden forbudet mot bruken av fossil olje / mineralolje. Disse fellesbetegnelsen beskriver alle fyringsoljer, parafin og diesel til oppvarmingsformål. Vi vil med dette skrivet prøve og beskrive hvilke regler du som eier av fyringsanlegg og tank må forholde deg til.

Informasjonen i dette skrivet et kortfattet utdrag av hva forbudet innebærer. Vi vil anbefale å gå inn på miljodirektoratet.no og laste ned veiledningen «Forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger» og lese dette i sin helhet.

Hvorfor et forbud

Mange av forespørslene til oss går også mot hvorfor dette forbudet kommer. Forbudet er fastsatt av Klima – og miljødepartementet og Olje – og energidepartementet 28. juni 2018. Forskriften er å finne på Lovdata.no og gjelder fra den datoen den ble fastsatt [1]. Den korte forklaringen er at stortinget vedtatt dette forbudet i hensikt å redusere utslipp av klimagasser.

Alternativer til parafin og fyringsolje.

Forbudet omhandler kun bruken av fossil parafin og fyringsolje. Biologiske fyringsprodukter som biofyringsolje og bioparafin er fult lovlig å benytte etter 01.01.2020.

Hvem gjelder forbudet for

Forbudet gjelder for alle som benytter mineralolje til oppvarming av bygninger. Forskriften definere oppvarminger og bygninger slik:

  1. Oppvarming: oppvarming av rom, ventilasjonsluft og tappevann.[2]
  2. Bygning: konstruksjon med tak, vegger og tekniske installasjoner. Som bygning regnes også brakker og andre midlertidige bygninger.[2]

Dette vil si at etter 01.01.2020 er det forbudt å benytte fossil parafin, fyringsolje og diesel til oppvarmingsformål i alle bygninger, enten i form av vannbårenvarme eller kaminer. Det er eier og bruker av fyringsanlegget som står ansvarlig for at forbudet og forskriften overholdes.

Hvilket unntak gjelder

Det er flere unntak som gjelder. Under følger de unntakene som treffer majoriteten av våre kunder. For alle unntak anbefales det å lese veiledningen til miljødirektoratet. Det er verdt å legge merke til § 12 Unntak i veiledningen som sier: «Kommunen kan i enkelttilfeller gjøre unntak fra forbudet i § 4 dersom særlige grunner foreligger»[1]

Drifts Bygninger landbruket er frem til 01.01.2025 unnlatt forskriften. Forskriften definere driftsbygning på følgende måte:

  1. Driftsbygning i landbruket: Bygning som er et nødvendig ledd i driften eller som er et driftsmiddel i forbindelse med landbruksdrift. [2]

Bygninger som er nødvendig i landbruket er følgende eksempler gitt: veksthus, silo og bygg for dyrehold. Disse er ikke underlagt forbudet før 01.01.2025. Tørking av korn blir ikke definert som oppvarming, og fossilt brensel kan benyttes til dette formålet også etter 01.01.2020 [1].

Forskriften begrenser forbudet til å gjelde kun oppvarming av bygninger. Ved oppvarming av annet enn det som er definert som bygning over, gjelder ikke forskriften f.eks, tørking av bygg under oppføring, eller oppvarming og tørking på bygge – og anleggsplasser er unntatt forbudet. [1].

Hvilket krav gjelder for oljetanker

Benytter du parafin eller fyringsolje til oppvarming i dag, kan du benytte din eksisterende tank i fremtiden til å fyre med bio produkter. Det anbefales at tanken rengjøres for konvertering til bio produkter.

Krav som stilles til nedgravde oljetanker er regulert i forurensingsforskriften kap.1.  Denne forskriften gjelder bare for tanker som oppbevarer petroleumsprodukter som parafin og fyringsolje. Ved konvertering til bio brensel er det nærliggende å tro at forskriften fortsatt vil gjelde, siden tanken fortsatt er «i bruk» Kravet i forskriften beskriver at tilstand til tanker som er i bruk skal være akseptabel og kontrolleres etter fastsatte intervaller. Tanker som ikke er i bruk skal i hovedsak saneres og fjernes [3].

Det er opp til hver kommune om de har vedtatt og følger forurensingsforskriften. Er du usikker på hvilket regler som gjelder i ditt område, anbefaler vi at du kontakter din kommune for informasjon om hvilket krav de setter til oljetanker.

For ytterligere informasjon anbefaler vi å lese «nedgravde oljetanker – ofte stilte spørsmål» på miljødirektoratet.no sine sider, denne besvarer de vanligste spørsmålene angående oljetanker.

Referanser

[1] https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1083/m1083.pdf

[2] https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2018-06-28-1060

[3] https://www.miljodirektoratet.no/verktoy/sporsmal-og-svar/nedgravde-oljetanker/#A1

BLM Transport as har hentet informasjonen i god tro og kan ikke belastes for feil i kildematerialet.